Vilkår og betingelser for deltagelse i YouGov Panelet


Velkommen til YouGov Danmark. Hjemmesiden https://yougov.dk ("Hjemmesiden") og de YouGov-mobilapplikation(en/erne) som er tilgængelige i øjeblikket på Apple AppStore og Google Play e-stores (“Appen”) egnes, betjenes og tilbydes ad YouGov Danmark A/S (et selskab registreret i Danmark med selskabsnummer 25045459 og hovedkontor på Klosterstræde 9, DK-1157 Copenhagen)  (også benævnt "YouGov", “vi”, “vor” eller “os”).

Brug af hjemmeside og applikation omfatter sider med spørgeskemaer og indhold, som du kan blive sendt videre til (tilsammen "YouGov-internetsiderne") og medlemskab af det forbrugerpanel, der er oprettet og administreret af YouGov ("YouGov-panelet") samt deltagelse i enhver markedsundersøgelsesaktivitet, som beskrevet i vore Politik for privatlivsbeskyttelse og cookies ("YouGov-Aktiviteter") styres af disse vilkår og betingelser (”Vilkårene").

Vores gruppes virksomheder, som er placeret i andre lande, styrer paneler i deres respektive lande med andre juridiske vilkår. Hvis du ikke tilmelder dig YouGov-panelet styret af YouGov Danmark A/S, bedes du se på hjemmesiden for det panel, som styres af det relevante virksomhed fra YouGov gruppen.

Vi henviser til vores Politik for privatlivsbeskyttelse og cookies, hvis du vil forstå, hvordan og hvorfor vi indsamler dine personlige oplysninger, hvem vi deler dem med, samt de rettigheder og valgmuligheder du har i forbindelse med de oplysninger.

1. Anerkendelse og accept

1.1.         Ved at klikke på 'Jeg accepterer' under registreringsprocessen for at deltage som medlem af YouGov-panelet ("Medlem"), eller ved at deltage i en YouGov-aktivitet eller ved blot at opnå adgang til eller bruge YouGov-internetsiderne, accepterer du, at du er bundet af disse Vilkår. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse Vilkår, så forlad øjeblikkeligt YouGov-internetsiderne og/eller hold op med at deltage i YouGov-panelet eller YouGov-aktiviteterne.

1.2.         YouGov forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre disse Vilkår eller dele af dem. Du vil blive informeret på forhånd om ændringer i god tid, før de træder i kraft, og sådanne ændringer vil ikke påvirke din ret til point for spørgeundersøgelser, du har gennemført, før ændringerne trådte i kraft. Din fortsatte anvendelse af YouGov-internetsiderne eller fortsatte deltagelse i YouGov-panelet eller YouGov-aktiviteterne, når ændringerne er blevet indført, vil udgøre en bekræftelse af enhver ændring, og din fortsatte accept af at være bundet af de ændrede Vilkår.

 

2. Vilkår for deltagelse

2.1.         YouGov-registreringsprocessen for YouGov-panelmedlemmer

2.1.1.         For at blive medlem og deltage i YouGov-panelet skal du registrere dig hos YouGov og oprette en panelmedlemsprofil ved at følge registreringsprocessen angivet nedenfor ("YouGov-registreringsprocessen").

2.1.2.         Fremtidige medlemmer skal udfylde en YouGov-registreringsformular hver gang de vil tilmelde sig et YouGov-panel. Registreringsformularer omfatter:

2.1.2.1.      Formularer, som er tilgængelige på hjemmesiden og applikationer, kan også omfatte registreringsformularer på tredjeparts hjemmesider;

2.1.2.2.      Adgang fra tredjeparts hjemmesider til registreringsformularer på YouGov-hjemmesiden

2.1.2.3.      Adgang til registreringsformularer via links i e-mails, som du har modtaget fra en tredjepart eller fra YouGov, hvis du har givet tilladelse til at få e-mails fra disse kilder.

2.1.4.        Under hver YouGov-registreringsprocess informeres fremtidige medlemmer om alle andre vilkår end disse, som gælder for medlemsskabet af YouGov-panelet.

2.1.5.        Du skal være 15 år eller derover for at blive YouGov-panelmedlem. 

2.2.         De oplysninger, som du giver os

2.2.1.         Som gengæld for, at YouGov giver dig adgang til YouGov-internetsiderne og/eller mulighed for at deltage i et YouGov-panel eller en YouGov-aktivitet, accepterer du at:

2.2.1.1.      Give sande, akkurate, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, som det kræves i YouGov-registreringsprocessen.

2.2.1.2.      Vedligeholde og med det samme opdatere dine personlige medlemsoplysninger, herunder panelmedlemsprofil (defineret nedenfor) for at holde den sand, akkurat, aktuel og fuldstændig.

2.2.1.3.     Give sande, akkurate, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, som det kræves i YouGov, når du deltager i et YouGov-panel eller en YouGov-aktivitet.

2.2.2.        Hvis du giver os oplysninger, der er usande, ukorrekte, uaktuelle, ufuldstændige eller i modstrid med tidligere svar på samme spørgsmål, eller YouGov har et rimeligt grundlag for at have mistanke om, at sådanne oplysninger er usande, ukorrekte, uaktuelle og ufuldstændige, har YouGov ret til at suspendere eller afslutte din nuværende adgang til, brug af og/eller deltagelse i YouGov-panelet eller YouGov-aktiviteterne. Hvis din deltagelse i YouGov-aktiviteter, ifølge YouGovs rimelige bedømmelse, konstant angiver en boligadresse, der er forskellig fra den, du opgav under YouGov-registreringsprocessen, forbeholder vi os retten til at suspendere eller afslutte dit medlemskab eller din deltagelse i YouGov-panelet. Dette er med forbehold for din ret til at svare på spørgsmål fra YouGov-paneler, YouGov- spørgeundersøgelser eller anmodninger om information.

2.3.         Din panelmedlemsprofil og din YouGov-konto

2.3.1.         Når de har gennemført YouGov-registreringsprocessen, vil medlemmerne få en profil ("panelmedlemsprofil") og en konto ("YouGov-konto") til YouGov-panelet og de YouGov-aktiviteter, der gives point for (som defineret nedenfor).

2.3.2.         Et medlem har kun ret til at have en enkelt panelmedlemsprofil til YouGov-panelet og kun en YouGov-konto er tilladt per medlem til YouGov-panelet, som point indtjenes på. Ethvert medlem, der har flere panelmedlemsprofiler og/eller YouGov-konti kan få deres primære samt sekundære panelmedlemsprofiler og/eller YouGov-konti slettet. Point indtjent via sekundære YouGov-konti kan ikke overføres. YouGov kan bede om bevis for identitet i tilfælde af en tvist.

2.3.3.         Hvert medlem må kun bruge en enkelt e-mailadresse. (For eksempel kan det betyde, at familiemedlemmer ikke har en konto hver, hvis de bruger samme e-mailadresse, men må have en konto hver tilknyttet hver sin e-mailadresse.)

2.3.4.        Kun et panelmedlem har adgang til hver panelmedlemsprofil og YouGov-konto, som ingen andre personer må have adgang til uden udtrykkelig tilladelse og autorisation fra YouGov. Du accepterer øjeblikkeligt at informere YouGov, hvis du opdager eller mistænker uautoriseret brug af dine login-oplysninger, din panelmedlemsprofil og/eller YouGov-konto, og andre overtrædelser af sikkerheden.

2.3.5.         I tilfælde af, at en anden person opnår adgang til din YouGov-konto, forbeholder YouGov sig retten til at lukke din og/eller den anden persons konto, til en løsning er fundet. YouGov forbeholder sig retten til at tilbagetrække point eller andre incitamenter optjent af den uautoriserede bruger.

2.3.6.         Medlemmer kan indtjene point til deres YouGov-konto ("Point") på den angivne måde på YouGov-internetsiderne, herunder for at gennemføre YouGov-registreringsprocessen og for at deltage i YouGov-panelet og relaterede YouGov-aktiviteter, som der gives point for. Medlemmer vil blive informeret om antallet af point, der kan opnås ved at deltage i et YouGov-panel eller relaterede YouGov-aktiviteter via vores meddelelser.

2.3.7.         Medmindre andet er specifikt angivet, kan point kun optjenes ved at følger alle instruktioner om at indtjene point. Hvis et medlem ikke følge alle krævede instruktioner eller procedurer korrekt, kan det medføre, at ingen point optjenes.

2.3.8.         Optjente point vil blive registreret på din YouGov-konto. Dog kan ingen indtjente point indløses, før et medlem (ifølge paragraf 2.3.9 nedenfor) har nået det specificerede tilfredsstillelsesniveau, som er opslået sammen med oplysninger om de tilgængelige præmier i hjemmesidens kontosektion. Hvis YouGov har annulleret eller lukket din YouGov-konto af de angivne grunde i disse Vilkår, kan ingen af de point, du har indtjent, indløses.

2.3.9.         YouGov forbeholder sig retten til at ændre udvalget af YouGov-aktiviteter og YouGov-Panelet eller relaterede YouGov-aktiviteter, som medlemmer kan indtjene point for, og til at variere hyppigheden af invitationer til sådanne aktiviteter. YouGov forbeholder sig også retten til at ændre det krævede pointniveau, før pointene kan indløses.

2.3.10.     Point må ikke overføres til andre YouGov-konti eller sammenlægges og salg af eller handel med point er strengt forbudt. Points har ingen monetær værdi og kan ikke bruges til andre formål end at opnå den planlagte belønning.

2.3.11.     YouGov har ret til fra tid til anden tilpasse et medlems YouGov-konti op af eller ned af som følge af opståede fejl, bekræftet af medlemmer eller mistanke om bedrageri.

2.3.12.     YouGov forbeholder sig retten til at lukke enhver YouGov konto, der ikke har været i brug i over et år. Det vil sige, at medlemmet ikke har deltaget i YouGov-panelet eller relaterede YouGov-aktiviteter inden for en periode på 12 måneder. YouGov vil forsøge at kontakte medlemmet via deres nominerede e-mailadresse, hvis deres YouGov-konto risikerer at blive lukket på grund af manglende aktivitet. Uden et tilfredsstillende svar vil YouGov-kontoen blive lukket og ubrugte point ugyldige.

2.4.         Invitationer til spørgeundersøgelser

2.4.1.         Du bekræfter, at:

2.4.1.1            Hvis du tilmelder dig som YouGov-panelmedlem, er det altafgørende for din deltagelse, at vi kan sende dig e-mails og meddelelser for at invitere dig til at deltage i undersøgelser, som foretages via spørgeskemaer på internettet, ved at downloade en mobilapplikation eller personligt.

2.4.1.2            Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne e-mails og meddelelser, kan du afslutte dit medlemskab i overensstemmelse med paragraf 6.1 af disse Vilkår.

 

3. Præmieundersøgelser

3.1.         YouGov kan bede dig deltage i YouGov-aktiviteter, som enten vil indebære, at du deltager i en lodtrækning eller tillade dig at bruge dine point for at deltage i lodtrækningen. Sådanne lodtrækninger er underlagt de specifikke vilkår og betingelser angivet for hver lodtrækning.

 

4. Links med henvisninger

4.1.         Du kan optjene ekstra point ved at opfordre venner og familie til at deltage i YouGov-panelet, forudsat af de deltager ved hjælp af en unikt link, som vi vil sende til dig med henblik på henvisninger (“Henvisningslink”). Betingelserne angående tilkendelsen af points forklares på Kontosiden på hjemmesiden og appen. Når du henviser nye panelmedlemmer accepterer du, at du ikke vil udgive dig for eller hævde at repræsentere YouGov og du accepterer endvidere, at du ikke vil forsøge at vildlede eller snyde potentielle medlemmer til at bruge dit henvisningslink. Du accepterer at informere et potentielt medlem om, at denne vil bruge dit unikke henvisningslink og at du vil få point, hvis de bliver medlem hos YouGov via dit henvisningslink.

 

5. Brugerindhold

5.1.        Brug af YouGov-internetsider og deltagelse i YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelet omfatter blandt andet din indsendelse af besvarelser af spørgeundersøgelser og andet indhold til os ("Brugerindhold"), som kan være synligt for andre brugere af YouGov-internetsiderne.

5.2.         Du erklærer, at brugerindhold, som du har givet os, er dit ansvar alene. Det betyder, at du og ikke YouGov, er fuldt ud ansvarlig for alt brugerindhold, du uploader, poster, tilknytter med links, e-mailer eller på anden måde tilsender, når du bruger YouGov-internetsider eller din deltagelse i andre YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelet.

5.3.         YouGov kontrollerer og sorterer ikke på forhånd brugerindhold, der postes på YouGov-internetsider, og garanterer ikke brugerindholdets nøjagtighed, integritet eller kvalitet. Derfor påtager YouGov sig intet ansvar for brugerindhold.

5.4.         Du forstår, at ved at benytte YouGov-internetsiderne, vil du blive eksponeret til brugerindhold, og du accepterer, at du skal evaluere og påtage dig alle risici forbundet med anvendelsen af brugerindhold, herunder at det er nødvendigt, at brugerindholdet er akkurat, fuldstændigt og nyttigt. Uanset det foregående har YouGov ret til egenhændigt at afvise, redigere, flytte eller fjerne et sådant brugerindhold, hvad enten indholdet overtræder disse vilkår eller ej.

5.5.         Hvad angår alt det brugerindhold, du vælger at sende til os (herunder brugerindhold, du poster på YouGov-internetsiderne), giver du YouGov en uigenkaldelig, ubegrænset, ikke-eksklusiv licens uden royalties (med ret til at udstede underlicens) til at bruge, genproducere, modificere, tilpasse, redigere, udgive, oversætte, skabe afledte værker fra, udnytte, optræde med og fremvise sådant brugerindhold (helt eller delvist) i hele verden og/eller at inkorporere det i andre værker i en form, med et medie eller med en teknologi, der er kendt nu eller udvikles senere, til ethvert formål.

5.6.         Når du bruger YouGov hjemmesiderne og/eller deltager i YouGov-aktiviteterne eller YouGov-Panelet, accepterer du at undlade at:

5.6.1.         Uploade, poste, oprette link til, e-maile eller på anden måde udsende oplysninger, der er ulovlige i Storbritannien, eller i det land, du bor i.

5.6.2    Uploade, poste, oprette link til, e-maile eller på anden måde udsende oplysninger, der er ærekrænkende, misbrugende, truende, chikane, obskøne, diskriminerende, kan forårsage angst, er beregnet til at opildne til had eller der ellers er uacceptable som bestemmes af os på egen foranledning;

5.6.3.         Udgøre dig for en anden person (levende eller død) eller enhed.

5.6.4.         Forfalske brevhoveder eller på anden måde manipulere identiteter for at skjule oprindelsen af indhold udsendt gennem YouGov-internetsiderne eller gennem deltagelse i YouGov-aktiviteterne eller YouGov-panelet.

5.6.5.         Uploade, lægge opslag op, oprette link til, e-maile eller på anden måde udsende oplysninger, som du ikke har ret til at udsende.

5.6.6.         Uploade, lægge opslag op, oprette link til, e-maile eller på anden måde udsende uopfordret eller uautoriseret reklamemateriale og promotionsmateriale, "junk mail", "kædebreve", "phishing e-mails", "pyramideordninger" og enhver anden form for uopfordret kontakt;

5.6.7.        Uploade, opslag oprette link til, e-maile eller på anden måde udsende materiale, der indeholder en softwarevirus eller andre computerfiler eller -programmer designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten på computer software eller hardware er telekommunikationsudstyr.

5.6.8.         Indsamle eller lagre personlige oplysninger om andre personer.

5.6.9.        Forsøg på at indsende mere end en stemme pr. spørgeskema eller udføre andre handlinger, der kan påvirke gyldigheden af resultater opnået gennem enhver YouGov-aktivitet eller YouGov-panelet.

 

6. Afslutte dit medlemskab

6.1.        Hvis du ikke længere ønsker at være medlem, bedes du kontakte YouGov. YouGov vil lukke din konto og holde op med at kontakte dig inden for 7 dage efter at have modtaget dit skriftlige meddelelse om, at du ønsker at afslutte dit medlemskab. Derfor bekræfter og accepterer du, at hvis du afslutter dit medlemskab, vil du stadig kunne modtage e-mails fra YouGov inden for 7 dage efter datoen for dit skriftlige meddelelse. Hvis du beslutter at afslutte medlemskabet med valgmuligheden ‘Annuller abonnement’ på din YouGov-kontoside, vil du beholde tidligere optjente point, du vil ikke længere modtage e-mails og meddelelser fra YouGov og være ude af stand til at deltage i YouGov-panelet eller i YouGov-aktiviteter, medmindre og indtil du genaktiverer din YouGov-konto. Hvis du beder om at få din YouGov Konto slettet, giver du afkald på alle de point, du tidligere har indtjent og kan ikke genaktivere din YouGov-konto.

6.2.         Du accepterer, at YouGov egenhændigt kan afslutte eller suspendere dit YouGov-medlemskab eller din deltagelse i YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelet eller fjerne eller ignorere brugerindhold af enhver grund, herunder, uden begrænsning, for manglende brug, eller hvis YouGov tror, du har overtrådt eller handlet i modstrid med ordene eller betydningen i disse Vilkår.

6.3.        Du accepterer, at YouGov må lukke din adgang til YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelet under enhver bestemmelse i disse Vilkår uden varsel, og bekræfte og acceptere, at YouGov med øjeblikkelig virkning afslutter dit medlemskab og/eller blokerer adgang til YouGov-aktiviteter og YouGov-panelet. Desuden accepterer du, at YouGov ikke kan stilles til ansvar over for dig eller en tredjepart, hvis din adgang til YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelet ophører.

6.4.         YouGov forbeholder sig retten til at afslutte YouGov Panelet, eller YouGov hjemmesiderne til enhver tid. I så tilfælde, og medmindre andet er specificeret, kan ingen YouGov-kontopoint indløses af panelmedlemmer.

 

7. Din forpligtelse til at tilbagebetale os

7.1.         Hermed accepterer du fuldt ud at tilbagebetale YouGov samt YouGovs direktører, ansvarlige, medarbejdere og agenter i tilfælde af ansvar for de skader, tab, krav (herunder advokatudgifter inden for rimelighedens grænser), hver af disse grupper måtte lide eller blive udsat for på grund af din anvendelse af YouGov hjemmesiderne, leveringen af brugerindhold eller din deltagelse i YouGov-aktiviteter eller YouGov-Panelet eller som resultater af overtrædelse af disse Vilkår, hvad enten overtrædelsen foretages af dig selv eller en anden person gennem din panelmedlemsprofil eller din YouGov-konto som resultat af din forsømmelse.

 

8. Tredjepartshjemmesider

8.1.         Links på YouGov-internetsiderne kan føre dig videre fra YouGov-internetsiderne til andre hjemmesider ("Links til andre hjemmesiderer"). Tilknyttede hjemmesider ikke under YouGovs kontrol, og YouGov er ikke ansvarlig, og kan ikke stilles til ansvar for indhold på andre Tilknyttede hjemmesider eller links på en Tilknyttet hjemmeside eller ændringer eller opdateringer af sådanne hjemmesider. YouGov er ikke ansvarlig for webcasting eller andre former for transmission fra en Tilknyttet hjemmeside. YouGov giver kun disse links til dig, som et tilbud, og inkluderingen af et link på YouGov betyder ikke, at YouGov godkender hjemmesiden eller samarbejder med dens ansvarlige.

 

9. Intellektuelle ophavsrettigheder

9.1.         Hjemmesiden og applikationen og alle sider og alt indhold på YouGov hjemmesiderne, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, audio, video, fotografier, software, opfindelser, spørgeskemaer, logoer eller andre materialer (“Materialer”) er den intellektuelle ejendom, som tilhører eller er autoriseret til brug af YouGov, dens licenstagere, forretningspartnere og datterselskaber, herunder alle varemærker, servicemærker, ophavsrettigheder, patenter, databaserettigheder og handelshemmeligheder indeholdt heri. Kompilering, organisering og visning af indhold samt alt software og opfindelser benyttet i forbindelse med YouGov-internetsider er YouGovs eksklusive ejendom. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår, må du ikke ændre, kopiere, reproducere, skabe afledte værker, offentliggøre igen, udstille, uploade, lægge op, videresende, distribuere eller på nogen måde anvende tilgængeligt indhold på hjemmesiden eller applikationen uden YouGovs forudgående skriftligt samtykke.

 

10. Andre vigtige vilkår

10.1.     Meddelelser om disse vilkår. Alle meddelelser fra YouGov til medlemmer vil blive sendt til den tilknyttede e-mailadresse, vi fik under YouGov-registreringsprocessen.

10.2    Hvis en domstol dømmer, at nogle af Vilkårene er ulovlige eller på anden måde ugyldige, vil resten fortsat være gældende. Hvert af afsnittene i disse Vilkår fungerer adskilt. Hvis en domstol eller en relevant myndighed beslutter, at nogle af afsnittene er ulovlige, vil resten af afsnittene fortsat være gældende.

10.3    Vilkår som juridisk grundlag.  Vi har til hensigt at benytte disse skriftlige Vilkår og ethvert dokument, der udtrykkeligt henvises til i vilkårene i forhold til det emne, der danner genstand for enhver aftale mellem os.  Vi og du vil være juridisk bundet af disse Vilkår.

10.4    Begivenheder eller omstændigheder uden for vores rimelige kontrol.  Hvis vi afholdes fra eller forsinkes i at overholde vores forpligtelser under disse Vilkår på grund af dine handlinger (eller nogen som handler på dine vegne) eller forsømmelser eller på grund af hændelser eller omstændigheder uden for vores kontrol (inden for rimelighedens grænser), vil vores manglende evne eller forsinkelse i at udføre vores forpligtelser ikke blive anset for at overtræde disse vilkår. Eksempler på sådanne hændelser og omstændigheder inkluderer brand, oversvømmelse og andre gudelige handlinger, strejker, handelskonflikter, lock-out, restriktioner på import og eksport, oprør, ulykker, afbrydelse af energiforsyninger, civil opstand, terroristhandlinger og krig.

10.5    Henvisninger til ‘herunder’ og lignende udtryk.  I disse Vilkår vil ord, der står efter udtryk som ‘inkludere’, ‘inklusive’, ‘herunder’, ‘andre’, ‘for eksempel’, ‘såsom’ eller ‘særligt’ (eller lignende udtryk) ikke begrænse betydningen af ord, der står før sådanne udtryk.

10.6    Vi kan overføre denne aftale til en anden aktør. Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser under disse Vilkår til en anden organisation. Vi vil kontakte dig for at informere dig, hvis vi planlægger at gøre det. Hvis du er utilfreds med overførslen, kan du kontakte os for at afslutte dit medlemskab inden for 14 dage efter, vi har informeret dig om overførslen.

10.7    Du skal bede om vores samtykke for at overføre dine rettigheder til en anden person.  Du må kun overføre dine rettigheder og forpligtelser under disse vilkår til en anden person, hvis vi har givet skriftligt samtykke.

10.8    Ingen andre har rettigheder under disse Vilkår. Den aftale, der er indgået under disse Vilkår, er mellem dig og os. Ingen anden person har ret til at håndhæve dens Vilkår. Ingen af os har brug for en anden persons accept for at afslutte aftalen mellem os eller foretage ændringer af disse Vilkår.

10.9    Sprog.  Disse Vilkår kan præsenteres for dig på mere end et sprog. Men den danske sprogversion af disse Vilkår går forud for andre versioner.  Enhver aftale mellem os vil blive indgået på dansk.

10.10  Selv om vi bliver forsinket i at håndhæve en kontrakt, kan vi stadig nå det senere. Hvis vi ikke øjeblikkeligt insisterer på, at du gør noget, du er forpligtet til under disse Vilkår, eller hvis vi bliver forsinket i vores tiltag, fordi du har brudt kontrakten, betyder det ikke, at du ikke skal gøre tingene, og det vil ikke forhindre os i at tage sådanne tiltag mod dig på et senere tidspunkt.

10.11  De love, der gælder for disse Vilkår, og hvor du kan sagsøge. Disse Vilkår er underlagt den danske lovgivning, og du kan sagsøge i det danske retssystem.

Sidst opdateret: d. 23. maj 2018

Vilkår og betingelser for deltagelse i AdTest-panelet

Se også vilkår og betingelser for deltagelse i AdTest-panelet.

Persondatapolitik


YouGov er en etisk bruger af personlige data. Hvis de personer, der besvarer vores spørgsmål, ikke havde tillid til os, kunne vi ikke producere de undersøgelsesresultater, som gør det muligt for vores kunder at tage bedre beslutninger. Dine personlige oplysningers sikkerhed er vigtig for os.

Vi har forsøgt at gøre nedenstående meddelelse om privatlivsbeskyttelse og cookies så nem at læse som muligt. I tvivlstilfælde kan vi kontaktes på dataprotection@yougov.com, hvor vi vil bistå med de nødvendige forklaringer.

Meddelelsens indhold

Organisationen YouGov er baseret på anvendelsen af personlige oplysninger. Vi er ansvarlige for at indsamle og bruge dine oplysninger på en ansvarlig og sikker måde. Derfor er det vigtigt for os at give dig klar besked om, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter dine personlige oplysninger.  I denne meddelelse om privatlivsbeskyttelse og cookies står der:

 • Hvilke personlige oplysninger vi kan bede dig om.
 • Hvordan og hvorfor vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger.
 • Hvorfor vi kan vælge at dele personlige oplysninger inden for YouGov og med andre organisationer.
 • De rettigheder og valgmuligheder du har i forbindelse med dine personlige oplysninger.

YouGov består af en række virksomheder. Hver virksomhed styrer de oplysninger, som den modtager fra vores panelmedlemmer og andre, der deltager i spørgeundersøgelser og surfer på vores hjemmeside (“bruger”).  Hvis du som bruger eller panelmedlem har tilmeldt dig i Danmark, er YouGov Danmark A/S (også kaldet “vi”, “os”, “vores” eller “YouGov”) ansvarlig for at styre dine personlige oplysninger. Det betyder, at vi vælger, hvorfor og hvordan data behandles.  Vores kontor ligger på Klosterstræde 9, DK-1157 Copenhagen.

Om de personlige oplysninger vi indhenter fra dig.

I dette afsnit forklarer vi, hvilke personlige oplysninger vi indhenter, når du bliver YouGov-medlem, bruger vores hjemmeside og deltager i spørgeundersøgelser samt oplysninger vi indhenter fra andre kilder

 

Om de oplysninger vi indhenter fra dig

Når du kommunikerer med vores hjemmeside eller deltager i YouGov-undersøgelser, giver du os oplysninger, som bidrager til at få vores virksomhed til at fungere.  Mens der er visse oplysninger, som du skal give os for at benytte vores serviceydelser, såsom kontooplysninger, styrer du selv, hvor mange oplysninger du vil dele med os, når du tilmelder dig YouGov.  Det er dit valg, om du kun vil udfylde visse spørgeundersøgelser eller dem alle.

Vi vil kun beholde dine personlige oplysninger, så længe vi behøver det til de anvendelsesformål, som vi beskriver i denne meddelelse (eller indtil du udøver din ret til at slette dem, som forklaret i afsnittet om dine rettigheder).

Når du registrerer dig hos YouGov, beder vi om:

 • Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og postadresse
 • Demografiske oplysninger, såsom din alder, dit køn samt mere generelle økonomiske oplysninger og husstandsoplysninger
 • Login-oplysningerne til din konto er din e-mailadresse og den adgangskode, som du har valgt.
 • Referencepartner ID'er, hvis du nåede frem til vores hjemmeside ved at klikke på en ‘Tilmeld dig YouGov’-reklame på internettet eller et link i en e-mail fra en af vores rekrutteringspartnere (vi bruger kun disse informationer til at spore rekrutteringseffektivitet og betale vores partnere)
 • Dine Facebook ‘Likes’, men kun hvis du vælger at tilmelde dig YouGov med Facebook Connect og giver Facebook tilladelse til at dele disse oplysninger med os.

Når du besvarer spørgsmål i spørgeundersøgelser eller på vores hjemmeside eller mobilapplikationer, indsamler vi:

 • Din mening om sociale og politiske emner, virksomheder og mærker
 • Oplysninger om din adfærd f.eks. hvilke forretninger du kan lide at købe ind i, hvilke TV-udsendelser, du har set for nyligt og hvilke ting du ejer.
 • “Metadata” om browseren og enheden (et kontrolspor af brugen af din enhed og browser), herunder din IP-adresse, fremstillingen af, modellen og styresystemet på den enhed, som du har brugt samt browsertypen (disse oplysninger indsamles automatisk, når du besvarer spørgsmålene i spørgeundersøgelser eller browser vores hjemmeside eller mobilapplikationer)

Hvis du har accepteret at downloade sporingssoftware (du vil blive specifikt bedt om at gøre det – det sker ikke automatisk.), indsamler vi:

 • Dine geoplaceringsdata som viser, hvor du har været med din mobile enhed
 • Metadata om enhed og browser
 • Information om hjemmesider, som du har besøgt, hvilke applikationer du har downloadet på din computer eller dine mobile enheder samt hvordan og hvornår du bruger dem (vi indsamler aldrig oplysninger, som du indtaster i felter til login og adgangskode, når du browser på internettet).

Hvis du er blevet inviteret til at deltage i kvalitative undersøgelser på internettet eller personligt, indsamler vi:

 • Din mening om de emner som forskningen omhandler.
 • Vi kan også beslutte at optage disse interviews med dig, men i så tilfælde vil du få samtlige oplysninger om spørgeundersøgelsen og mulighed for ikke at deltage

Når du browser vores hjemmeside eller bruger vores mobilapplikationer, indhenter vi:

Når du kontakter os eller benytter vores hjemmeside eller sider på sociale medier, indsamler vi:

 • Personlige oplysninger om dig selv, herunder navn og kontaktoplysninger samt samtaleoversigten over vores kommunikation med dig.
 • Dine kommentarer på vores hjemmeside eller på sociale mediersider samt kommentarer om, hvorvidt du har valgt at ‘følge’ andre YouGov-medlemmer på vores hjemmeside

 

Specielle kategorier af personlige oplysninger

Nogle af de oplysninger, som du giver os, hører under det, som EU's databeskyttelseslov beskriver som ‘særlige kategorier af personlige oplysninger’, såsom dine racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger, religiøs overbevisning eller oplysninger om din sundhedstilstand og seksuelle tilhørsforhold.  For eksempel kan vi i en spørgeundersøgelse stille spørgsmål om din hensigt om at stemme, hvad du tidligere har stemt eller om du har et bestemt religiøst tilhørsforhold.  Vi bruger disse oplysninger på samme måde, som andre oplysninger vi indsamler, men ifølge loven skal vi have dit udtrykkelige samtykke for at indsamle og bruge dem.

Du vil blive udtrykkeligt bedt om at give dit samtykke til, at YouGov må anvende disse datakategorier, hvis du tilmelder dig YouGov-panelet. Hver gang vi stiller et spørgsmål inden for en af de kategorier, vil vi minde dig om, at du skal give dit samtykke til, at vi bruger dine oplysninger inden for den specifikke kategori, hvis du endnu ikke har gjort det.  Du vil også altid have mulighed for at droppe disse spørgsmål, hvis du foretrækker ikke at lade os benytte data i den kategori, og du kan altid ændre indstillingerne vedrørende dit samtykke på din Kontoside.

Personlige oplysninger indhentet fra andre kilder

Vi kan også bruge de personlige oplysninger, du har delt med os, til at finde yderligere informationer fra andre kilder:

 • Offentlige kilder: For eksempel kan vi sammenligne dit postnummer med offentlige registre for at afgøre, om du bor i et særligt attraktivt område for en bestemt lokal myndighed eller valgkreds.

Selv om du ikke har tilmeldt dig YouGov, kan du stadig få invitationer til at deltage i vores undersøgelsesaktiviteter.  I sådanne tilfælde har vi modtaget din e-mailadresse enten fra en kunde eller fra en organisation, som vedligeholder databaser med kontaktoplysninger, så virksomheder såsom YouGov kan kontakte dig.  Vi sender kun e-mails, hvor vi er sikre på, at de som har givet os mailadressen har tilladelse fra dig til, at du accepterer at  modtage tredjepartskommunikation (f.eks. fra YouGov). Vi vil altid informere dig om, hvor vi har fået dine kontaktinformationer fra og give dig muligheden for at framelde dig at få yderligere mails fra os.

Hvordan og hvorfor vi bruger dine personlige oplysninger, og hvem vi deler dem med?

I dette afsnit forklarer vi, hvordan og hvorfor vi bruger dine personlige oplysninger, de valg du har med hensyn til anvendelsen af dine oplysninger og hvilke andre organisationer vi deler dem med.

 

Brug af personlige oplysninger til grundlæggende markedsundersøgelser

Vi bruger de oplysninger, som du deler med os, og dem som vi modtager fra andre kilder nævnt ovenfor, til at give dig den bedst mulige oplevelse og udføre nyttige undersøgelser for vores kunder.  De anvendelsesområder, vi beskriver nedenfor, danner grundlag for den aftale, som vi har med vores panelmedlemmer.

Vi bruger personlige oplysninger til

For eksempel …

At registrere, autentificere og administrere din konto

Hvis du tilmelder dig YouGov-panelet, bruger vi din e-mailadresse og din adgangskode til at oprette din konto og autentificere din identitet, hver gang du logger dig ind, og dine kontooplysninger til at hjælpe os med at besvare dine spørgsmål, når du kontakter os.

At udvælge og invitere dig til at deltage i YouGov’s undersøgelsesaktiviteter

Hvis en kunde vil vide, hvad personer, der bor i en bestemt region og demografisk sammenhæng, mener om sodavand, vil vi bruge dit postnummer og andre demografiske data til at afgøre, om du er kvalificeret til at deltage i et bestemt projekt, og invitere dig til at deltage i en spørgeundersøgelse ved hjælp af dit navn og din e-mailadresse.

At tildele dig de point og belønninger, som du får ved at deltage i spørgeundersøgelser

Vi vil bruge dine kontaktoplysninger til at informere dig om, om du har vundet en lodtrækning, og anvende dine bankoplysninger til at betale, hvis du konverterer dine point til penge.

At producere aggregerede og anonyme undersøgelser for vores kunder

Når vi har indhentet dine svar på spørgsmålene i spørgeskemaet, kombinerer vi dem med svar fra andre deltagere og omdanner dem til viden, som kan give vores kunder værdifuld indsigt, enten i form af regneark med statistikker eller aggregerede rapporter.  Nogle af dine svar går direkte til vores vigtigste globale mærkesporingsprodukt (BrandIndex) og vores segmenterings- og planlægningsredskab (Profiles).  Vores kunder benytter disse redskaber til at skabe deres egen aggregerede indsigt – de kan ikke identificere dig.

At producere anonymiseret men ikke-aggregerede oplysninger på deltagerniveau for kunder

Vi forsyner nogle kunder med regneark, som indeholder hvert spørgsmål i undersøgelsen. Disse datasæt er ikke aggregeret, men afslører ikke din identitet. Modtagerne af oplysningerne er kontraktligt bundet og må ikke forsøge at identificere de personer, der besvarede spørgsmålene.

At skabe artikler og andet indhold til vores hjemmeside

Vi bruger dine svar på undersøgelsens spørgsmål til at skrive interessante artikler, som kan offentliggøres på vores hjemmeside eller inkluderes i nyhedsartikler på tredjeparts hjemmesider

At udvikle og forbedre vores serviceydelser

Vi bruger dine svar på undersøgelsens spørgsmål til at forbedre vores forskningsredskaber og metoder. Det hjælper os med at sikre, at vi giver dig og dine kunder den bedst mulige oplevelse.

At give dig svar, når du udøver dine rettigheder i forbindelse med de oplysninger om dig, som vi er i besiddelse af (nedenfor finder du yderligere informationer om din rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger)

Vi vil bruge dine kontooplysninger og interne identifikatorer til at identificere de oplysninger, som er relevante for din anmodning, og svare dig.

At detektere og forebygge svigagtig aktivitet

Vi bruger din IP-adresse til at sikre, at din placering matcher placeringen på det panel, som du har tilmeldt dig. Nogle gange gentager vi spørgsmål under spørgeundersøgelser for at tjekke uopmærksomhed eller andre indikatorer på svar af dårlig kvalitet

 

Med henblik på at bruge dine personlige oplysninger som beskrevet ovenfor, kan vi vælge at videregive dem inden for YouGov, til tredjeparter blandt vores serviceudbydere, som vi har tillid til, og i sjældne tilfælde til kunder (men kun hvis du specifikt har accepteret det i forbindelse med den relevante undersøgelse). Her er nogle oplysninger om de forskellige organisationstyper, og det vi kan vælge at dele med dem:

YouGov-gruppens virksomheder

YouGov er en global organisation.  Det betyder, at nogle af de personlige oplysninger, vi indsamler, kan overføres inden for YouGov-gruppen af virksomheder, for eksempel når en kunde vil gennemføre en undersøgelse i mange lande eller vores globale datateams analyserer data fra hele vores globale panel.

Vores kunder

Vores forretningsområde er baseret på at forsyne kunder med anonymiserede undersøgelsesresultater. Nogle kunder beder os kombinere vores svar fra spørgeundersøgelser med deres egne oplysninger for at opnå større indsigt I sådanne tilfælde vil du blive spurgt i den relevante spørgeundersøgelse, om du er villig til at give visse identificerende oplysninger (såsom din e-mailadresse eller et socialt medieprofil) til vores kunder for at gøre det muligt. Det er helt op til dig, om du vil dele den slags oplysninger – selv om du ikke ønsker at give os de data, vi beder om, vil det ikke påvirke din indtjening af point eller din mulighed for at deltage i fremtidige undersøgelser.

Vores serviceudbydere

Vi arbejder med serviceudbydere, som vi stoler på. De udfører visse funktioner på vores vegne, så vi kan levere vores serviceydelser til dig.

Disse organisationer bearbejder data på vores vegne. De har kun adgang til de personlige oplysninger, som de har brug for at levere den specifikke serviceydelse til os. I alle tilfælde har vi sikret os kontraktmæssigt for at undgå, at de videregiver oplysningerne eller bruger dem til andre formål. I nogle tilfælde har disse organisationer (for eksempel vores betalingsbehandlere) brug for at behandle dine personlige oplysninger til deres egne specifikke formål, for eksempel for at sikre, at de er i overensstemmelse med de regler og love, som deres egne sektorer er underlagt.

Vores serviceudbydere hører til følgende kategorier (og behandler dine data følgende steder):

 • Behandlere af kontant udbetaling, gavekort og andre incitamenter (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), USA)
 • Teknologileverandører til dataindsamling (EØS, USA)
 • Cloud-datalagring (EØS, USA)
 • Datacenterlagring (EØS, USA)
 • Kommunikationsplatforme og teknologier (EØS)
 • Internetreklame (EØS, USA)

Vore datamatchningspartnere

Vores datamatchningspartnere skaber og sælger klassificeringer, som hjælper virksomheder med at forstå demografi, livsstil, præferencer og forbrugeradfærd.  Denne information er værdifuld for vores kunder. Hvis vi bliver bedt om det, vil vi tilføje disse data til den indsigt, som vi giver dem.

For at gøre det, deler vi visse personlige data, såsom dit navn og din e-mailadresse, så vores partnere kan matche dem med deres egne data og fortælle os, hvilket af deres segmenter du tilhører.  Som med vores andre serviceudbydere deler vi kun de personlige oplysninger som vores data matchningspartnere har brug for at matche vores data med deres, og vi har taget kontraktlige forholdsregler for at sikre, at de ikke videregiver eller bruger oplysningerne til andre formål.

Vore datamatchningspartnere omfatter:

 • Experian (som vi modtager Mosaic, FSS og Consumer View-koder fra)
 • Acxiom (som vi modtager Personicx-koder fra)
 • CACI (som vi modtager Acorn og Fresco-koder fra)

Andre organisationer

Disse omstændigheder er usædvanlige, men vi kan dele personlige oplysninger med andre organisationer, hvis:

 • vi skal videregive dine oplysninger for at overholde juridiske krav og krav fra tilsynsmyndigheden (eller vi har rimelig grund til at tro, at vi bør videregive dine oplysninger til sådanne formål).
 • vi har brug for at dele personlige oplysninger for at etablere, udøve og forsvare vores juridiske rettigheder, blandt andet med vores juridiske rådgivere og andre professionelle rådgivere.
 • hvis vi vil omstrukturere vores virksomhed, hvis vi køber eller sælger virksomheder eller aktiver (så kan vi dele dine oplysninger med din potentielle sælger eller køber).
 • hvis vi eller stort set alle vores virksomheds aktiver opkøbes af en anden part, vil dine oplysninger vil være ét af de overdragne aktiver.

 

Hvis du ikke vil have, vi bruger dine personlige oplysninger på nogle af de måder, som er beskrevet ovenfor, er det ikke en god ide at videregive dine data til YouGov eller benytte vores serviceydelser – så bør du annullere dit abonnement her eller kontakte os for at bede os om at gøre det for dig.  Vi har brug for at bruge dine data på disse grundlæggende måder, så dine meninger høres i verden, og udfører de undersøgelser, som gør det muligt for os at eksistere som virksomhed.

Anvendelse af personlige oplysninger til avancerede undersøgelser og modellering.

Ud over de anvendelser vi beskrev ovenfor, kan vi også dele dine oplysninger med partnerorganisationer, vi stoler på, hvis du vælger at deltage som panelmedlem på denne måde.  Vores partnere anvender disse oplysninger til at skabe og forbedre deres produkter og serviceydelser og skabe målgrupper for reklamefolk, så de kan udarbejde mere relevante kommunikationsmetoder og forslag, (selv om du aldrig vil blive inkluderet i de målgrupper).  Her er nogle oplysninger om de forskellige partnere, og det vi kan vælge at dele med dem:

Vores partnere inden for avancerede undersøgelser og modellering

Ved at matche personlige oplysninger (for eksempel dit navn, din e-mailadresse og dit postnummer eller en unik identifikator) eller internetidentifikatorer, kan vores partnere anvende svar på spørgsmål i spørgeundersøgelser til at:

 • Skabe og forbedre produkter og serviceydelser, såsom forbrugersegmentering, til at hjælpe andre organisationer med bedre at forstå deres kunders sandsynlige karakteristika.
 • Skabe målgrupper til reklamefolk, så de kan udvikle mere relevante kommunikationsmetoder og tilbud (reklamemålgrupper oprettes ved at finde personer i befolkningen med egenskaber, som ligner dine, via en proces, der kaldes lookalike-modellering, så du aldrig bliver inkluderet i disse målgrupper).

Under forudsætning af, at du vælger at deltage på denne måde, kan vi dele dine personlige oplysninger med følgende partnere til disse formål:

 • Experian
 • Acxiom / LiveRamp
 • MediaBrands, en del af IPG

Under forudsætning af, at du vælger at deltage på denne måde, kan vi dele internetidentifikatorer med følgende partnere til disse formål:

 • Eyeota
 • mPlatform, en del af GroupM
 • Adform

 

Du har fuldstændig kontrol over, om vi må bruge dine data på den måde (dvs. ikke anonymt).  Du kan vælge ikke at deltage på disse anvendelsesområder ved at ændre din tilladelsesindstilling på din Kontoside.

Det juridiske grundlag for at behandle dine personlige oplysninger

YouGov forpligter sig til lovlig, retfærdig og gennemsigtig anvendelse af personlige oplysninger. Til enhver anvendelse af dine personlige oplysninger, som vi har beskrevet indtil nu, behandler vi dine personlige oplevelser på det grundlag, at denne databehandling er nødvendig for vores legitime interesser som virksomhed: Vores virksomhed er fuldstændigt afhængig af sin kapacitet til at benytte dine personlige oplysninger til at producere undersøgelsesresultater, som kan give vores kunder indsigt.

Hvis du har spørgsmål om det grundlag, som vi behandler dine personlige oplysninger på eller gerne vil vide mere om vores metode til at afgøre, om dette grundlag gør sig gældende, bedes du kontakte vores Databeskyttelsesansvarlige ved hjælp af kontaktdetaljerne i ‘Kontakt os’-sektionen.

Overførsel af personlige oplysninger uden for EØS

Vi gør alt, hvad der er muligt, for at sikre, at dine personlige oplysninger bliver inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”).  I nogle tilfælde er vi dog nødt til at dele oplysninger med andre af YouGov-gruppens virksomheder eller tredjeparter i lande uden for EØS, som beskrevet tidligere.  Disse lande har ikke nødvendigvis databeskyttelseslove, som ligner lovene i Danmark så det er ikke sikkert, de beskytter brugen af dine personlige oplysninger i samme grad.

I sådanne tilfælde træffer vi de passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre os, at dine personlige oplysninger forbliver tilstrækkeligt beskyttede.  Helt konkret anvender vi følgende:

 • Kontraktlige standardklausuler: Vi anvender kontraktlige standardklausuler til overførsel af personlige oplysninger til organisationer uden for EØS.  Disse kontraktlige forpligtelser er blevet indført af den Europæiske Kommission og sikrer tilstrækkelig beskyttelse af personlige oplysninger, som indføres til lande uden for EØS ved at binde modtagere af personlige oplysninger til databeskyttelsesstandarder, som forpligter dem til at tage passende tekniske og sikkerhedsmæssige forholdsregler.  Vi anvender kontraktlige standardklausuler, når vi overfører data til andre YouGov-gruppens virksomheder og ved overførsler til modtagere, der hverken er Privacy Shield-certificerede eller beliggende i et land, som hører under en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (se nedenfor).
 • EU-US Privacy Shield: Privacy Shield-programmet er baseret på en aftale mellem EU og USA, som har til formål at beskytte personlige oplysninger, som tilhører personer i EU, når de overføres til USA ved at pålægge amerikanske firmaer databeskyttelsesforpligtelser, når de modtager personlige oplysninger fra EU.  YouGov kan overføre data på grundlag af sådanne sikkerhedsforanstaltninger til virksomheder i USA, hvis virksomhederne er Privacy Shield-certificerede.
 • Beslutninger om tilstrækkelig beskyttelse: I tilfælde, hvor Europa-Kommissionen har besluttet, at et land uden for EU yder tilstrækkelig databeskyttelse, kan personlige oplysninger sendes til tredjelandet uden at implementere andre af ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger.  YouGov kan overføre data på grundlag af beslutninger om tilstrækkelig beskyttelse til virksomheder i lande, hvor en sådan garanti er givet.

 

Du bedes kontakte os ved hjælp af informationerne nederst i denne meddelelse for at få yderligere oplysninger om de former for beskyttelse, som vi har etableret, og for at få en kopi af de relevante dokumenter.

 

Hvordan vi lagrer og beskytter dine personlige oplysninger

Vi ved, hvor vigtigt det er at beskytte dine personlige oplysninger, mens vi er i besiddelse af dem.  Denne sektion beskriver nogle af de forholdsregler, som vi tager, for at sørge for, at de er i sikkerhed.

 

Vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab eller misbrug, mod uautoriseret adgang, videregivelse, ændringer og ødelæggelse.  Denne sektion beskriver nogle af de forholdsregler, som vi tager, for at sørge for, at dine personlige oplysninger er i sikkerhed.

 • Vi anvender datacentre med fysiske sikkerhedstiltag på højt niveau for at opbevare og beskytte dine oplysninger og vores systemer.
 • Vi udfører hvert år uafhængige gennemtrængelighedstests og scanner hele tiden vores systemer og applikationer for at identificere sårbarheder. Hvis du mener, du har opdaget et sikkerhedsproblem eller en sårbarhed i et af vores systemer, bedes du informere os om det på: security@yougov.com;
 • Vi bruger kryptering til at beskytte dine personlige oplysninger, mens de er i transit ved hjælp af TLS og under lagring ved hjælp af AES256-kryptering.
 • Vi giver udelukkende adgang til tilskrivelige data (dvs. data, som direkte identificerer dig) til de YouGov-medarbejdere, som skal bruge dem til at udføre deres arbejde, for eksempel vores serviceteam, så de kan svare dig, når du kontakter os.
 • Sikkerhed er hele vores personales ansvar, og vi træner vores medarbejdere i at identificere sikkerhedsrisici og beskytte dine data.

Vores hjemmeside kan fra tid til anden indeholde links til og fra andre hjemmesider.  Hvis du følger links til sådanne hjemmesider, bør de have deres egne meddelelser om privatlivsbeskyttelse. Vi påtager os ikke ansvaret for disse hjemmesider.  Du bedes læse disse meddelelser, før du sender informationer til sådanne hjemmesider.

E-mails og meddelelser

I denne sektion står der, hvilke valgmuligheder du har i forbindelse med de e-mails og meddelelser, som vi sender til dig.

 

Hvis du tilmelder dig som YouGov-panelmedlem, er det altafgørende for din deltagelse, at vi kan sende dig e-mails og meddelelser for at invitere dig til at deltage i undersøgelser, som foretages via spørgeskemaer på internettet, ved at downloade en mobilapplikation eller personligt.  De fleste er vores undersøgelser er tidsfølsomme. Hvis vi ikke kan informere dig om, at vi er interesseret i din mening, vil det være en ulempe for dig i forhold til andre panelmedlemmer, fordi du vil gå glip af muligheder for at sige din mening og indtjene point.

Hvis du foretrækker ikke at modtage disse servicemeddelelser, skal du trække dig helt ud af panelet.

Vi kan parallelt sende dig e-mails og meddelelser, når dine meninger vises i nyheder, eller for at opmuntre dig til at opfordre familie og venner til også at tilmelde sig panelet. Du kan til enhver tid fravælge den slags kommunikation på din Kontoside på hjemmesiden.

I forbindelse med alle de ovennævnte e-mails og meddelelser driver vi vores markedsresearchvirksomhed på grundlag af vores legitime interesse – og sikrer os, at vores panelmedlemmer informeres i tilstrækkelig grad om deres konto hos os – som juridisk grundlag for denne databehandling.

Cookies og lignende teknologier

Vi bruger “cookies” til at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmesider og mobilapplikationer.  Denne sektion fortæller dig om de cookies, som vi bruger, hvad deres funktion er og dine valgmuligheder i forbindelse med dem.

 

Dine valgmuligheder om cookies

Da du fik adgang til hjemmesiden, fik du en besked om vores brug af cookies.  Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du at bruge de cookies, som er beskrevet i denne meddelelse.  Men du kan bruge dine browserindstillinger til at acceptere eller afvise nye cookies og slette eksisterende cookies.  ‘Hjælpefunktionen’ i din browser vil forklare dig hvordan og du kan finde flere oplysninger om, hvordan man sletter eller styrer cookies på http://www.allaboutcookies.org/.Hvis du primært er bekymret over brugen af tredjeparts reklamecookies, kan du slukke for dem ved at gå til Dine internetvalg (Your Online Choices) på http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Du skal være opmærksom på, at begrænsning af brugen af cookies kan betyde, at du ikke vil få det fulde udbytte af alle de tilgængelige funktioner og serviceydelser på denne hjemmeside.

E-mailsporing

Nogle af de e-mails vi sender til dig, kan indeholde en "web beacon pixel" eller sporede links, som giver os mulighed for at identificere, når du har åbnet e-mailen samt verificere hvilke af de links, som e-mailen indeholdt, du har fået adgang til.  Vi bruger disse oplysninger til at fastslå, hvilke dele af vores e-mails, som har størst interesse for dig.

Du kan slette dette pixel ved at slette e-mailen.  Hvis du ikke vil downloade pixel til din computer eller andre enheder, kan du til enhver tid annullere abonnementet på vores mailingliste på din Kontoside på vores hjemmeside.

Dine rettigheder

Dette afsnit forklarer de rettigheder, som du har i forbindelse med de personlige oplysninger om dig, vi er i besiddelse af.

 

Du har visse rettigheder i relation til de personlige oplysninger, vi har om dig, som er beregnet til at give dig større valg og mere kontrol over dine personlige oplysninger.  Nedenfor forklares disse rettigheder.

Rettighed

Hvad betyder det?

Er den tilgængelig for dig?

Retten til at bede om adgang til personlige oplysninger

Du kan bede om en kopi af de oplysninger, som vi har om dig, og relaterede oplysninger.

Ja

Retten til at bede om rettelser i personlige oplysninger

Du kan bede os rette forkerte oplysninger om dig og lave tilføjelser til ufuldstændige oplysninger, vi har om dig.

Ja

Retten til at bede om slettelse af personlige oplysninger

Du kan bede om, at vi sletter de personlige oplysninger om dig, vi er i besiddelse af.

Ja, i visse situationer

Retten til at bede om begrænsninger angående behandlingen af personlige oplysninger

Du kan anmode om, at vi begrænser vores anvendelse af dine oplysninger udelukkende til opbevaring, at vi holder op med at bruge dem til alle andre formål, eller at vi bevarer data, som ellers skulle have været slettet.

Ja, i visse situationer

Retten til at protestere mod behandlingen af personlige oplysninger

Du kan protestere mod visse typer behandling af dine personlige oplysninger under bestemte omstændigheder.

Ja, i visse situationer

Retten til at transportere oplysninger

Du har ret til at modtage en kopi af dine personlige oplysninger i et struktureret og maskinlæseligt format og, når det er muligt, få det sendt til en anden organisation

Generelt set, nej. Det er, fordi næsten alle vores databehandlingsaktiviteter er baseret på vores ‘legitime interesser’ til at behandle dine personlige oplysninger på lovlig vis.

 

Automatiseret beslutningstagning

Vi forventer ikke, at beslutninger med juridiske eller andre væsentlige konsekvenser for dig vil blive taget udelukkende med automatiserede midler. Vi vil dog opdatere denne meddelelse, hvis dette ændres, og vi vil informere dig om disse ændringer.

Udøvelse af dine rettigheder

Du kan udøve enhver af disse rettigheder ved at bruge kontaktoplysningerne nedenfor.  Når du har indsendt din anmodning, kan vi kontakte dig for at bede om flere oplysninger for at autentificere din identitet (fordi vi vil sikre os, at det rent faktisk er dig, der beder om dine oplysninger) eller for at hjælpe os med at svare på din anmodning.  Bortset fra sjældne tilfælde vil vi svare dig inden for en måned efter at have modtaget disse oplysninger, eller hvis det ikke er nødvendigt for os at få sådanne oplysninger, så snart vi har modtaget din detaljerede anmodning.  Som angivet, mens nogle rettigheder gælder generelt, er andre kun relevante under bestemte omstændigheder, så hvis vi mener, en rettighed ikke gælder for dig, vil vi informere dig om det samt grundlaget for vores beslutning.

E-mail:  your.rights@yougov.com

Mail:      Den databeskyttelsesansvarlige

YouGov Denmark A/S,

Klosterstræde 9

DK-1157 Copenhagen

 

Indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed i Europa, især i det land du bor og arbejder i, hvis dine juridiske rettigheder er blevet krænket eller dine personlige oplysninger er blevet eller bliver brugt på en måde, som du ikke mener, er i overensstemmelse med oplysningerne. Kontaktoplysningerne til Datatilsynet, Danmarks uafhængige tilsynsmyndighed for databeskyttelsesrettigheder, er tilgængelige på deres hjemmeside, som også indeholder oplysninger om, hvordan man indgiver en klage.  Vi opfordrer dig til at kontakte os, før du indgiver en klage, så vi kan løse dine problemer eller tage højde for din kritik.

 

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse, eller om hvordan vi indsamler, opbevarer eller bruger dine personlige oplysninger, kan du kontakte vores Databeskyttelsesansvarlige.

E-mail:  dataprotection@yougov.com

Mail:      Den databeskyttelsesansvarlige

YouGov Denmark A/S,

Klosterstræde 9

DK-1157 Copenhagen

 

Hvis du har spørgsmål eller vil dele bekymringer og mere generel kritik, bedes du kontakte Panellederen.

E-mail:  support-dk@yougov.com

Mail:      Panelleder

YouGov Denmark A/S,

Klosterstræde 9

DK-1157 Copenhagen

Opdateringer til denne meddelelse

Denne meddelelse blev sidst opdateret på datoen angivet i begyndelsen af meddelelsen.

Vi forbeholder os retten til at ændre denne meddelelse til enhver tid, men hvis materielle ændringer foretages, vil vi meddele det til dig via e-mail eller med andre passende midler for at give dig mulighed for at gennemlæse ændringerne, før de træder i kraft.

Hvis du protesterer mod enhver fremtidig ændring, kan du lukke din konto ved at gå til din Kontoside og klikke på ‘annuller abonnement’.

 

Sidst opdateret: d. 23. maj 2018

Cookiepolitik


Vores brug af cookies

Cookies er små datafiler, som gør det muligt for en hjemmeside at indsamle og lagre data på dine stationære og bærbare computere samt mobile enheder.  Vi bruger cookies og lignende teknologier, såsom tags og pixels (“cookies”), til at hjælpe os med at sætte egenskaber og funktioner på vores hjemmesider og mobilapplikationer og generelt forbedre deres måde at arbejde på.  Vi bruger både cookies, som YouGov opretter (kaldet ‘førsteparts cookies’) og tredjeparts cookies (som ikke er oprettet af YouGov, men af andre hjemmesider med YouGovs tilladelse).

YouGov cookies

YouGov bruger cookies til at gøre dig i stand til at navigere vores hjemmeside, bruge dens funktioner og indsamle informationer om dine valg og præferencer, som gør det muligt for os at specialtilpasse hjemmesiden, for eksempel ved at huske dit foretrukne sprog.  Oversigten nedenfor indeholder en liste og beskrivelse af de førsteparts cookies, som vi har placeret på vores hjemmeside og mobilapplikationer.

Cookie-navn

Hvad denne cookie bruges til

ygtrk

Når denne cookie er blevet placeret på vores egen hjemmeside og vores kunders hjemmesider, kan vi bruge dem til at blive informeret, når du har besøgt de hjemmesider eller set en internetreklame.  Vi bruger disse oplysninger, kombineret med dine svar på spørgsmålene, til at hjælpe vores kunder med at forstå, om de har rettet deres reklametiltag mod den rigtige slags mennesker, og senere kan invitere dig til at deltage i vores markedsresearchaktiviteter for disse kunder.

surveypopup

Denne cookie gør os i stand til at vise dig en relevant pop-up besked, når du vender tilbage til hjemmesiden efter at have udfyldt et spørgeskema

sessionid

Denne cookie tillader, at vi genkender dig, når du bruger vores hjemmeside

ygmsg

Denne cookie tillader, at vi giver brugeren tilbagemeldinger, såsom autentificeringsfejl i forhold til en ekstern partner såsom Facebook.

django_language

Denne cookie gør det muligt for os at sikre, at vi kan vise indhold på det rette sprog i overensstemmelse med dine præferencer

Csrftoken

Denne cookie forbindes med Djangos internetudviklingsplatform. Den er designet til at beskytte hjemmesiden mod softwareangreb på internetformularer

termsaccepted

Denne cookie fortæller os, når du har accepteret vores cookie-alarm, så vi ikke viser dig samme besked gentagne gange.

 

Tredjeparts cookies

Oversigten nedenfor indeholder en liste og beskrivelse af de tredjeparts cookies, som vi har placeret på vores hjemmeside og mobilapplikationer.  Du kan lære mere om de cookies, vi bruger, ved at klikke på de links, som er angivet nedenfor.

Cookie-type

Hvad disse cookies bruges til

Cookies vi bruger til at opnå dette

Analytiske cookies

Vi bruger analytiske cookies til at forstå, hvordan man bruger vores hjemmeside og mobilapplikationer, så vi kan overvåge deres ydeevner og forbedre dem.  For eksempel: Ved at forstå, hvordan du bruger visse funktioner og sider på YouGov-hjemmesiden, kan vi identificere og reparere fejl på internetsider og forbedre hjemmesidens design og navigering.

New Relic

Google Search Console

iTunes Connect iOS

Google Analytics (hjemmeside og applikationer)

Google Tag Manager (hjemmeside og applikationer)

Google Firebase (kun applikationer)

Fabric (kun applikationer)

Reklame-cookies

Cookies kan også bruges til at levere internetreklamer og spore reklamekampagners resultater og effektivitet.  Vi har marketingscookies på vores hjemmeside, som indsamler informationer om din browsingaktivitet på internettet, om de internetsider du har besøgt og bruger oplysningerne til at skabe relevante internetreklamer, som du vil se på tredjeparts hjemmesider.

Criteo

Facebook

Google DoubleClick

Google DoubleClick Counter

Google Adwords

Google Remarketing

Twitter

LinkedIn

Marketo

Adition

Kommunikationscookies

Vi bruger visse cookies til at kommunikere med dig og du med os.  For eksempel: ’Service’-knappen på vores hjemmeside og din mulighed for at kommentere vores internetindhold drives begge af cookies.

Zendesk

Disqus

 

Dine valgmuligheder om cookies

Da du fik adgang til hjemmesiden, fik du en besked om vores brug af cookies.  Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, accepterer du at bruge de cookies, som er beskrevet i denne meddelelse.  Men du kan bruge dine browserindstillinger til at acceptere eller afvise nye cookies og slette eksisterende cookies.  ‘Hjælpefunktionen’ i din browser vil forklare dig hvordan og du kan finde flere oplysninger om, hvordan man sletter eller styrer cookies på http://www.allaboutcookies.org/.Hvis du primært er bekymret over brugen af tredjeparts reklamecookies, kan du slukke for dem ved at gå til Dine internetvalg (Your Online Choices) på http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Du skal være opmærksom på, at begrænsning af brugen af cookies kan betyde, at du ikke vil få det fulde udbytte af alle de tilgængelige funktioner og serviceydelser på denne hjemmeside.

E-mailsporing

Nogle af de e-mails vi sender til dig, kan indeholde en "web beacon pixel" eller sporede links, som giver os mulighed for at identificere, når du har åbnet e-mailen samt verificere hvilke af de links, som e-mailen indeholdt, du har fået adgang til.  Vi bruger disse oplysninger til at fastslå, hvilke dele af vores e-mails, som har størst interesse for dig.

Du kan slette dette pixel ved at slette e-mailen.  Hvis du ikke vil downloade pixel til din computer eller andre enheder, kan du til enhver tid annullere abonnementet på vores mailingliste på din Kontoside på vores hjemmeside.

Sidst opdateret: d. 23. maj 2018