Vilkår og betingelser for deltagelse i YouGov Panelet


Velkommen til YouGov Danmark. Hjemmesiden https://yougov.dk ("Hjemmesiden") og de YouGov-mobilapplikation(en/erne) som er tilgængelige i øjeblikket på Apple AppStore og Google Play e-stores (“Appen”) egnes, betjenes og tilbydes ad YouGov Danmark A/S (et selskab registreret i Danmark med selskabsnummer 25045459 og hovedkontor på Klosterstræde 9, DK-1157 Copenhagen)  (også benævnt "YouGov", “vi”, “vor” eller “os”).

Brug af hjemmeside og applikation omfatter sider med spørgeskemaer og indhold, som du kan blive sendt videre til (tilsammen "YouGov-internetsiderne") og medlemskab af det forbrugerpanel, der er oprettet og administreret af YouGov ("YouGov-panelet") samt deltagelse i enhver markedsundersøgelsesaktivitet, som beskrevet i vore Politik for privatlivsbeskyttelse og cookies ("YouGov-Aktiviteter") styres af disse vilkår og betingelser (”Vilkårene").

Vores gruppes virksomheder, som er placeret i andre lande, styrer paneler i deres respektive lande med andre juridiske vilkår. Hvis du ikke tilmelder dig YouGov-panelet styret af YouGov Danmark A/S, bedes du se på hjemmesiden for det panel, som styres af det relevante virksomhed fra YouGov gruppen.

Vi henviser til vores Politik for privatlivsbeskyttelse og cookies, hvis du vil forstå, hvordan og hvorfor vi indsamler dine personlige oplysninger, hvem vi deler dem med, samt de rettigheder og valgmuligheder du har i forbindelse med de oplysninger.

1. Anerkendelse og accept

1.1.         Ved at klikke på 'Jeg accepterer' under registreringsprocessen for at deltage som medlem af YouGov-panelet ("Medlem"), eller ved at deltage i en YouGov-aktivitet eller ved blot at opnå adgang til eller bruge YouGov-internetsiderne, accepterer du, at du er bundet af disse Vilkår. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse Vilkår, så forlad øjeblikkeligt YouGov-internetsiderne og/eller hold op med at deltage i YouGov-panelet eller YouGov-aktiviteterne.

1.2.         YouGov forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre disse Vilkår eller dele af dem. Du vil blive informeret på forhånd om ændringer i god tid, før de træder i kraft, og sådanne ændringer vil ikke påvirke din ret til point for spørgeundersøgelser, du har gennemført, før ændringerne trådte i kraft. Din fortsatte anvendelse af YouGov-internetsiderne eller fortsatte deltagelse i YouGov-panelet eller YouGov-aktiviteterne, når ændringerne er blevet indført, vil udgøre en bekræftelse af enhver ændring, og din fortsatte accept af at være bundet af de ændrede Vilkår.

 

2. Vilkår for deltagelse

2.1.         YouGov-registreringsprocessen for YouGov-panelmedlemmer

2.1.1.         For at blive medlem og deltage i YouGov-panelet skal du registrere dig hos YouGov og oprette en panelmedlemsprofil ved at følge registreringsprocessen angivet nedenfor ("YouGov-registreringsprocessen").

2.1.2.         Fremtidige medlemmer skal udfylde en YouGov-registreringsformular hver gang de vil tilmelde sig et YouGov-panel. Registreringsformularer omfatter:

2.1.2.1.      Formularer, som er tilgængelige på hjemmesiden og applikationer, kan også omfatte registreringsformularer på tredjeparts hjemmesider;

2.1.2.2.      Adgang fra tredjeparts hjemmesider til registreringsformularer på YouGov-hjemmesiden

2.1.2.3.      Adgang til registreringsformularer via links i e-mails, som du har modtaget fra en tredjepart eller fra YouGov, hvis du har givet tilladelse til at få e-mails fra disse kilder.

2.1.4.        Under hver YouGov-registreringsprocess informeres fremtidige medlemmer om alle andre vilkår end disse, som gælder for medlemsskabet af YouGov-panelet.

2.1.5.        Du skal være 15 år eller derover for at blive YouGov-panelmedlem. 

2.2.         De oplysninger, som du giver os

2.2.1.         Som gengæld for, at YouGov giver dig adgang til YouGov-internetsiderne og/eller mulighed for at deltage i et YouGov-panel eller en YouGov-aktivitet, accepterer du at:

2.2.1.1.      Give sande, akkurate, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, som det kræves i YouGov-registreringsprocessen.

2.2.1.2.      Vedligeholde og med det samme opdatere dine personlige medlemsoplysninger, herunder panelmedlemsprofil (defineret nedenfor) for at holde den sand, akkurat, aktuel og fuldstændig.

2.2.1.3.     Give sande, akkurate, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, som det kræves i YouGov, når du deltager i et YouGov-panel eller en YouGov-aktivitet.

2.2.2.        Hvis du giver os oplysninger, der er usande, ukorrekte, uaktuelle, ufuldstændige eller i modstrid med tidligere svar på samme spørgsmål, eller YouGov har et rimeligt grundlag for at have mistanke om, at sådanne oplysninger er usande, ukorrekte, uaktuelle og ufuldstændige, har YouGov ret til at suspendere eller afslutte din nuværende adgang til, brug af og/eller deltagelse i YouGov-panelet eller YouGov-aktiviteterne. Hvis din deltagelse i YouGov-aktiviteter, ifølge YouGovs rimelige bedømmelse, konstant angiver en boligadresse, der er forskellig fra den, du opgav under YouGov-registreringsprocessen, forbeholder vi os retten til at suspendere eller afslutte dit medlemskab eller din deltagelse i YouGov-panelet. Dette er med forbehold for din ret til at svare på spørgsmål fra YouGov-paneler, YouGov- spørgeundersøgelser eller anmodninger om information.

2.3.         Din panelmedlemsprofil og din YouGov-konto

2.3.1.         Når de har gennemført YouGov-registreringsprocessen, vil medlemmerne få en profil ("panelmedlemsprofil") og en konto ("YouGov-konto") til YouGov-panelet og de YouGov-aktiviteter, der gives point for (som defineret nedenfor).

2.3.2.         Et medlem har kun ret til at have en enkelt panelmedlemsprofil til YouGov-panelet og kun en YouGov-konto er tilladt per medlem til YouGov-panelet, som point indtjenes på. Ethvert medlem, der har flere panelmedlemsprofiler og/eller YouGov-konti kan få deres primære samt sekundære panelmedlemsprofiler og/eller YouGov-konti slettet. Point indtjent via sekundære YouGov-konti kan ikke overføres. YouGov kan bede om bevis for identitet i tilfælde af en tvist.

2.3.3.         Hvert medlem må kun bruge en enkelt e-mailadresse. (For eksempel kan det betyde, at familiemedlemmer ikke har en konto hver, hvis de bruger samme e-mailadresse, men må have en konto hver tilknyttet hver sin e-mailadresse.)

2.3.4.        Kun et panelmedlem har adgang til hver panelmedlemsprofil og YouGov-konto, som ingen andre personer må have adgang til uden udtrykkelig tilladelse og autorisation fra YouGov. Du accepterer øjeblikkeligt at informere YouGov, hvis du opdager eller mistænker uautoriseret brug af dine login-oplysninger, din panelmedlemsprofil og/eller YouGov-konto, og andre overtrædelser af sikkerheden.

2.3.5.         I tilfælde af, at en anden person opnår adgang til din YouGov-konto, forbeholder YouGov sig retten til at lukke din og/eller den anden persons konto, til en løsning er fundet. YouGov forbeholder sig retten til at tilbagetrække point eller andre incitamenter optjent af den uautoriserede bruger.

2.3.6.         Medlemmer kan indtjene point til deres YouGov-konto ("Point") på den angivne måde på YouGov-internetsiderne, herunder for at gennemføre YouGov-registreringsprocessen og for at deltage i YouGov-panelet og relaterede YouGov-aktiviteter, som der gives point for. Medlemmer vil blive informeret om antallet af point, der kan opnås ved at deltage i et YouGov-panel eller relaterede YouGov-aktiviteter via vores meddelelser.

2.3.7.         Medmindre andet er specifikt angivet, kan point kun optjenes ved at følger alle instruktioner om at indtjene point. Hvis et medlem ikke følge alle krævede instruktioner eller procedurer korrekt, kan det medføre, at ingen point optjenes.

2.3.8.         Optjente point vil blive registreret på din YouGov-konto. Dog kan ingen indtjente point indløses, før et medlem (ifølge paragraf 2.3.9 nedenfor) har nået det specificerede tilfredsstillelsesniveau, som er opslået sammen med oplysninger om de tilgængelige præmier i hjemmesidens kontosektion. Hvis YouGov har annulleret eller lukket din YouGov-konto af de angivne grunde i disse Vilkår, kan ingen af de point, du har indtjent, indløses.

2.3.9.         YouGov forbeholder sig retten til at ændre udvalget af YouGov-aktiviteter og YouGov-Panelet eller relaterede YouGov-aktiviteter, som medlemmer kan indtjene point for, og til at variere hyppigheden af invitationer til sådanne aktiviteter. YouGov forbeholder sig også retten til at ændre det krævede pointniveau, før pointene kan indløses.

2.3.10.     Point må ikke overføres til andre YouGov-konti eller sammenlægges og salg af eller handel med point er strengt forbudt. Points har ingen monetær værdi og kan ikke bruges til andre formål end at opnå den planlagte belønning.

2.3.11.     YouGov har ret til fra tid til anden tilpasse et medlems YouGov-konti op af eller ned af som følge af opståede fejl, bekræftet af medlemmer eller mistanke om bedrageri.

2.3.12.     YouGov forbeholder sig retten til at lukke enhver YouGov konto, der ikke har været i brug i over et år. Det vil sige, at medlemmet ikke har deltaget i YouGov-panelet eller relaterede YouGov-aktiviteter inden for en periode på 12 måneder. YouGov vil forsøge at kontakte medlemmet via deres nominerede e-mailadresse, hvis deres YouGov-konto risikerer at blive lukket på grund af manglende aktivitet. Uden et tilfredsstillende svar vil YouGov-kontoen blive lukket og ubrugte point ugyldige.

2.4.         Invitationer til spørgeundersøgelser

2.4.1.         Du bekræfter, at:

2.4.1.1            Hvis du tilmelder dig som YouGov-panelmedlem, er det altafgørende for din deltagelse, at vi kan sende dig e-mails og meddelelser for at invitere dig til at deltage i undersøgelser, som foretages via spørgeskemaer på internettet, ved at downloade en mobilapplikation eller personligt.

2.4.1.2            Hvis du ikke længere ønsker at modtage sådanne e-mails og meddelelser, kan du afslutte dit medlemskab i overensstemmelse med paragraf 6.1 af disse Vilkår.

 

3. Præmieundersøgelser

3.1.         YouGov kan bede dig deltage i YouGov-aktiviteter, som enten vil indebære, at du deltager i en lodtrækning eller tillade dig at bruge dine point for at deltage i lodtrækningen. Sådanne lodtrækninger er underlagt de specifikke vilkår og betingelser angivet for hver lodtrækning.

 

4. Links med henvisninger

4.1.         Du kan optjene ekstra point ved at opfordre venner og familie til at deltage i YouGov-panelet, forudsat af de deltager ved hjælp af en unikt link, som vi vil sende til dig med henblik på henvisninger (“Henvisningslink”). Betingelserne angående tilkendelsen af points forklares på Kontosiden på hjemmesiden og appen. Når du henviser nye panelmedlemmer accepterer du, at du ikke vil udgive dig for eller hævde at repræsentere YouGov og du accepterer endvidere, at du ikke vil forsøge at vildlede eller snyde potentielle medlemmer til at bruge dit henvisningslink. Du accepterer at informere et potentielt medlem om, at denne vil bruge dit unikke henvisningslink og at du vil få point, hvis de bliver medlem hos YouGov via dit henvisningslink.

 

5. Brugerindhold

5.1.        Brug af YouGov-internetsider og deltagelse i YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelet omfatter blandt andet din indsendelse af besvarelser af spørgeundersøgelser og andet indhold til os ("Brugerindhold"), som kan være synligt for andre brugere af YouGov-internetsiderne.

5.2.         Du erklærer, at brugerindhold, som du har givet os, er dit ansvar alene. Det betyder, at du og ikke YouGov, er fuldt ud ansvarlig for alt brugerindhold, du uploader, poster, tilknytter med links, e-mailer eller på anden måde tilsender, når du bruger YouGov-internetsider eller din deltagelse i andre YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelet.

5.3.         YouGov kontrollerer og sorterer ikke på forhånd brugerindhold, der postes på YouGov-internetsider, og garanterer ikke brugerindholdets nøjagtighed, integritet eller kvalitet. Derfor påtager YouGov sig intet ansvar for brugerindhold.

5.4.         Du forstår, at ved at benytte YouGov-internetsiderne, vil du blive eksponeret til brugerindhold, og du accepterer, at du skal evaluere og påtage dig alle risici forbundet med anvendelsen af brugerindhold, herunder at det er nødvendigt, at brugerindholdet er akkurat, fuldstændigt og nyttigt. Uanset det foregående har YouGov ret til egenhændigt at afvise, redigere, flytte eller fjerne et sådant brugerindhold, hvad enten indholdet overtræder disse vilkår eller ej.

5.5.         Hvad angår alt det brugerindhold, du vælger at sende til os (herunder brugerindhold, du poster på YouGov-internetsiderne), giver du YouGov en uigenkaldelig, ubegrænset, ikke-eksklusiv licens uden royalties (med ret til at udstede underlicens) til at bruge, genproducere, modificere, tilpasse, redigere, udgive, oversætte, skabe afledte værker fra, udnytte, optræde med og fremvise sådant brugerindhold (helt eller delvist) i hele verden og/eller at inkorporere det i andre værker i en form, med et medie eller med en teknologi, der er kendt nu eller udvikles senere, til ethvert formål.

5.6.         Når du bruger YouGov hjemmesiderne og/eller deltager i YouGov-aktiviteterne eller YouGov-Panelet, accepterer du at undlade at:

5.6.1.         Uploade, poste, oprette link til, e-maile eller på anden måde udsende oplysninger, der er ulovlige i Storbritannien, eller i det land, du bor i.

5.6.2    Uploade, poste, oprette link til, e-maile eller på anden måde udsende oplysninger, der er ærekrænkende, misbrugende, truende, chikane, obskøne, diskriminerende, kan forårsage angst, er beregnet til at opildne til had eller der ellers er uacceptable som bestemmes af os på egen foranledning;

5.6.3.         Udgøre dig for en anden person (levende eller død) eller enhed.

5.6.4.         Forfalske brevhoveder eller på anden måde manipulere identiteter for at skjule oprindelsen af indhold udsendt gennem YouGov-internetsiderne eller gennem deltagelse i YouGov-aktiviteterne eller YouGov-panelet.

5.6.5.         Uploade, lægge opslag op, oprette link til, e-maile eller på anden måde udsende oplysninger, som du ikke har ret til at udsende.

5.6.6.         Uploade, lægge opslag op, oprette link til, e-maile eller på anden måde udsende uopfordret eller uautoriseret reklamemateriale og promotionsmateriale, "junk mail", "kædebreve", "phishing e-mails", "pyramideordninger" og enhver anden form for uopfordret kontakt;

5.6.7.        Uploade, opslag oprette link til, e-maile eller på anden måde udsende materiale, der indeholder en softwarevirus eller andre computerfiler eller -programmer designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten på computer software eller hardware er telekommunikationsudstyr.

5.6.8.         Indsamle eller lagre personlige oplysninger om andre personer.

5.6.9.        Forsøg på at indsende mere end en stemme pr. spørgeskema eller udføre andre handlinger, der kan påvirke gyldigheden af resultater opnået gennem enhver YouGov-aktivitet eller YouGov-panelet.

 

6. Afslutte dit medlemskab

6.1.        Hvis du ikke længere ønsker at være medlem, bedes du kontakte YouGov. YouGov vil lukke din konto og holde op med at kontakte dig inden for 7 dage efter at have modtaget dit skriftlige meddelelse om, at du ønsker at afslutte dit medlemskab. Derfor bekræfter og accepterer du, at hvis du afslutter dit medlemskab, vil du stadig kunne modtage e-mails fra YouGov inden for 7 dage efter datoen for dit skriftlige meddelelse. Hvis du beslutter at afslutte medlemskabet med valgmuligheden ‘Annuller abonnement’ på din YouGov-kontoside, vil du beholde tidligere optjente point, du vil ikke længere modtage e-mails og meddelelser fra YouGov og være ude af stand til at deltage i YouGov-panelet eller i YouGov-aktiviteter, medmindre og indtil du genaktiverer din YouGov-konto. Hvis du beder om at få din YouGov Konto slettet, giver du afkald på alle de point, du tidligere har indtjent og kan ikke genaktivere din YouGov-konto.

6.2.         Du accepterer, at YouGov egenhændigt kan afslutte eller suspendere dit YouGov-medlemskab eller din deltagelse i YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelet eller fjerne eller ignorere brugerindhold af enhver grund, herunder, uden begrænsning, for manglende brug, eller hvis YouGov tror, du har overtrådt eller handlet i modstrid med ordene eller betydningen i disse Vilkår.

6.3.        Du accepterer, at YouGov må lukke din adgang til YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelet under enhver bestemmelse i disse Vilkår uden varsel, og bekræfte og acceptere, at YouGov med øjeblikkelig virkning afslutter dit medlemskab og/eller blokerer adgang til YouGov-aktiviteter og YouGov-panelet. Desuden accepterer du, at YouGov ikke kan stilles til ansvar over for dig eller en tredjepart, hvis din adgang til YouGov-aktiviteter eller YouGov-panelet ophører.

6.4.         YouGov forbeholder sig retten til at afslutte YouGov Panelet, eller YouGov hjemmesiderne til enhver tid. I så tilfælde, og medmindre andet er specificeret, kan ingen YouGov-kontopoint indløses af panelmedlemmer.

 

7. Din forpligtelse til at tilbagebetale os

7.1.         Hermed accepterer du fuldt ud at tilbagebetale YouGov samt YouGovs direktører, ansvarlige, medarbejdere og agenter i tilfælde af ansvar for de skader, tab, krav (herunder advokatudgifter inden for rimelighedens grænser), hver af disse grupper måtte lide eller blive udsat for på grund af din anvendelse af YouGov hjemmesiderne, leveringen af brugerindhold eller din deltagelse i YouGov-aktiviteter eller YouGov-Panelet eller som resultater af overtrædelse af disse Vilkår, hvad enten overtrædelsen foretages af dig selv eller en anden person gennem din panelmedlemsprofil eller din YouGov-konto som resultat af din forsømmelse.

 

8. Tredjepartshjemmesider

8.1.         Links på YouGov-internetsiderne kan føre dig videre fra YouGov-internetsiderne til andre hjemmesider ("Links til andre hjemmesiderer"). Tilknyttede hjemmesider ikke under YouGovs kontrol, og YouGov er ikke ansvarlig, og kan ikke stilles til ansvar for indhold på andre Tilknyttede hjemmesider eller links på en Tilknyttet hjemmeside eller ændringer eller opdateringer af sådanne hjemmesider. YouGov er ikke ansvarlig for webcasting eller andre former for transmission fra en Tilknyttet hjemmeside. YouGov giver kun disse links til dig, som et tilbud, og inkluderingen af et link på YouGov betyder ikke, at YouGov godkender hjemmesiden eller samarbejder med dens ansvarlige.

 

9. Intellektuelle ophavsrettigheder

9.1.         Hjemmesiden og applikationen og alle sider og alt indhold på YouGov hjemmesiderne, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, audio, video, fotografier, software, opfindelser, spørgeskemaer, logoer eller andre materialer (“Materialer”) er den intellektuelle ejendom, som tilhører eller er autoriseret til brug af YouGov, dens licenstagere, forretningspartnere og datterselskaber, herunder alle varemærker, servicemærker, ophavsrettigheder, patenter, databaserettigheder og handelshemmeligheder indeholdt heri. Kompilering, organisering og visning af indhold samt alt software og opfindelser benyttet i forbindelse med YouGov-internetsider er YouGovs eksklusive ejendom. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår, må du ikke ændre, kopiere, reproducere, skabe afledte værker, offentliggøre igen, udstille, uploade, lægge op, videresende, distribuere eller på nogen måde anvende tilgængeligt indhold på hjemmesiden eller applikationen uden YouGovs forudgående skriftligt samtykke.

 

10. Andre vigtige vilkår

10.1.     Meddelelser om disse vilkår. Alle meddelelser fra YouGov til medlemmer vil blive sendt til den tilknyttede e-mailadresse, vi fik under YouGov-registreringsprocessen.

10.2    Hvis en domstol dømmer, at nogle af Vilkårene er ulovlige eller på anden måde ugyldige, vil resten fortsat være gældende. Hvert af afsnittene i disse Vilkår fungerer adskilt. Hvis en domstol eller en relevant myndighed beslutter, at nogle af afsnittene er ulovlige, vil resten af afsnittene fortsat være gældende.

10.3    Vilkår som juridisk grundlag.  Vi har til hensigt at benytte disse skriftlige Vilkår og ethvert dokument, der udtrykkeligt henvises til i vilkårene i forhold til det emne, der danner genstand for enhver aftale mellem os.  Vi og du vil være juridisk bundet af disse Vilkår.

10.4    Begivenheder eller omstændigheder uden for vores rimelige kontrol.  Hvis vi afholdes fra eller forsinkes i at overholde vores forpligtelser under disse Vilkår på grund af dine handlinger (eller nogen som handler på dine vegne) eller forsømmelser eller på grund af hændelser eller omstændigheder uden for vores kontrol (inden for rimelighedens grænser), vil vores manglende evne eller forsinkelse i at udføre vores forpligtelser ikke blive anset for at overtræde disse vilkår. Eksempler på sådanne hændelser og omstændigheder inkluderer brand, oversvømmelse og andre gudelige handlinger, strejker, handelskonflikter, lock-out, restriktioner på import og eksport, oprør, ulykker, afbrydelse af energiforsyninger, civil opstand, terroristhandlinger og krig.

10.5    Henvisninger til ‘herunder’ og lignende udtryk.  I disse Vilkår vil ord, der står efter udtryk som ‘inkludere’, ‘inklusive’, ‘herunder’, ‘andre’, ‘for eksempel’, ‘såsom’ eller ‘særligt’ (eller lignende udtryk) ikke begrænse betydningen af ord, der står før sådanne udtryk.

10.6    Vi kan overføre denne aftale til en anden aktør. Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser under disse Vilkår til en anden organisation. Vi vil kontakte dig for at informere dig, hvis vi planlægger at gøre det. Hvis du er utilfreds med overførslen, kan du kontakte os for at afslutte dit medlemskab inden for 14 dage efter, vi har informeret dig om overførslen.

10.7    Du skal bede om vores samtykke for at overføre dine rettigheder til en anden person.  Du må kun overføre dine rettigheder og forpligtelser under disse vilkår til en anden person, hvis vi har givet skriftligt samtykke.

10.8    Ingen andre har rettigheder under disse Vilkår. Den aftale, der er indgået under disse Vilkår, er mellem dig og os. Ingen anden person har ret til at håndhæve dens Vilkår. Ingen af os har brug for en anden persons accept for at afslutte aftalen mellem os eller foretage ændringer af disse Vilkår.

10.9    Sprog.  Disse Vilkår kan præsenteres for dig på mere end et sprog. Men den danske sprogversion af disse Vilkår går forud for andre versioner.  Enhver aftale mellem os vil blive indgået på dansk.

10.10  Selv om vi bliver forsinket i at håndhæve en kontrakt, kan vi stadig nå det senere. Hvis vi ikke øjeblikkeligt insisterer på, at du gør noget, du er forpligtet til under disse Vilkår, eller hvis vi bliver forsinket i vores tiltag, fordi du har brudt kontrakten, betyder det ikke, at du ikke skal gøre tingene, og det vil ikke forhindre os i at tage sådanne tiltag mod dig på et senere tidspunkt.

10.11  De love, der gælder for disse Vilkår, og hvor du kan sagsøge. Disse Vilkår er underlagt den danske lovgivning, og du kan sagsøge i det danske retssystem.

Sidst opdateret: d. 23. maj 2018