Vilkår og betingelser for deltagelse i YouGov Panelet


A. Indledning

YouGov’s virksomhed
YouGov Denmark A/S (herefter blot YouGov), Klosterstræde 9, 1157 København K, er et analyseinstitut, som via internettet foretager markedsanalyser for virksomheder, organisationer, institutioner og offentlige myndigheder i Danmark og udlandet.

En del af YouGov´s markedsanalyser gennemføres ved hjælp af et panel bestående af personer (herefter ”panelmedlemmer”), der udfylder spørgeskemaer på internettet via invitationer, som YouGov fremsender til panelmedlemmer pr. email.

Hvordan fungerer YouGov Panelet?
Medlemmer i YouGov Panelet accepterer at modtage e-mails fra YouGov med invitationer til spørgeskemaer. Panelmedlemmerne er ikke forpligtet til at besvare alle de spørgeskemaer, som de modtager, og vælger selv hver gang, om de ønsker at deltage. Hvert spørgeskema kan kun besvares én gang.

Optagelse i YouGov Panelet
Personer, der er fyldt 15 år, som er bosiddende i Danmark, og som kan læse og skrive dansk, kan tilmelde sig YouGov Panelet. YouGov har dog ret til at nægte en person optagelse i panelet og er ikke forpligtet til at begrunde et sådant afslag. Det er kun tilladt at have 1 konto/medlemsprofil pr. person i panelet, ligesom det ikke er tilladt at oprette sig med en fiktiv profil eller udgive sig for at være en anden person. Der kan ligeledes kun tilmeldes én person pr. mailadresse. YouGov’s medarbejdere kan ikke optages i panelet og kan udelukkende afteste undersøgelserne.

YouGov har ret til at offentliggøre ”fornavn og by” på nytilmeldte panelmedlemmer på YouGov’s website.

Udbetaling af velkomstbonus
Nye medlemmer af YouGov Panelet modtager 100 point i velkomstbonus. Pointene indsættes på medlemmes YouGov-konto umiddelbart efter gennemførelsen af den velkomstundersøgelse, som fremsendes på e-mail efter tilmelding.

Udmeldelse og sletning fra YouGov Panelet
Et panelmedlem kan til enhver tid udmelde sig fra panelet, således at vedkommende ikke fremover modtager e-mails fra YouGov. 

B. Anonymitet og fortrolighed

Registrering af stamoplysninger
Med henblik på de statistiske analyser, YouGov leverer til sine kunder, har YouGov brug for visse baggrundsinformationer (stamdata) om panelmedlemmerne, herunder oplysninger af fortrolig karakter vedrørende eksempelvis panelmedlemmernes indkomstforhold. Deltagelse i panelet er betinget af, at YouGov modtager visse af disse stamoplysninger. Panelmedlemmerne giver YouGov lov til at registrere disse oplysninger i en database.

Hver enkelt panelmedlem har et brugernavn (e-mailadressen) og vælger selv en adgangskode (password). Det er vigtigt, at det enkelte panelmedlem selv sørger for at opdatere sine adresseoplysninger samt e-mail eller kontakter info@yougov.dk for hjælp.

Videregivelse af registrerede oplysninger
YouGov har kun ret til at videregive de registrerede stamdata samt svardata til sine kunder i statistisk bearbejdet eller på anden vis anonymiseret form. Navn, postadresse, e-mailadresse eller andre personlige oplysninger, der vil kunne identificere den enkelte person, vil ikke af YouGov blive udleveret til YouGov’s kunder eller andre uden forudgående skriftligt eller elektronisk meddelt samtykke hertil fra de pågældende panelmedlemmer.

Deltagelse i YouGov Panelet vil således ikke medføre nogen form for kontakt eller markedsføring fra andre end YouGov.

For yderligere detaljer om vores persondatapolitik se venligst her.

C. Parternes forpligtelser

YouGov udsender e-mails med invitationer til spørgeskemaundersøgelser til panelmedlemmernes e-mailadresse. Hver gang panelmedlemmet besvarer et spørgeskema, belønnes dette med point. Pointantallet vil fremgå af den enkelte invitation. Pointene kan anvendes på flere måder (se afsnit om pointoptjening og –anvendelse nedenfor), dog vil visse undersøgelser udløse point, der udelukkende kan anvendes til YouGov’s lotteri. YouGov gennemfører også undersøgelser via mobiltelefon, dog kun for panelmedlemmer, der specifikt har tilmeldt sig denne form for kontakt.

YouGov er ikke forpligtet til at udsende spørgeskemaer til alle panelmedlemmer ved hver undersøgelse, ligesom YouGov ikke kan garantere hverken et minimum eller maksimum for, hvor mange spørgeskema-invitationer, der udsendes på årsbasis. Besvarelse af hvert enkelt spørgeskema er frivillig, så panelmedlemmet er ikke forpligtet til at svare på hver enkelt undersøgelse. Visse af undersøgelserne gennemføres i samarbejde med YouGov's analysepartnere, og besvarelserne kan derfor i nogle tilfælde foregå via disse partneres undersøgelsessystemer. Det er dog altid YouGov, der videredirigerer panelmedlemmerne, og som er ansvarlig for pointtildeling.

Når et passende antal panelmedlemmer – ud fra et statistisk synspunkt - har besvaret et spørgeskema, har YouGov ret til at lukke undersøgelsen og afvise yderligere besvarelser.

Besvarelse af spørgeskemaundersøgelserne
Panelmedlemskabet er personligt, og medlemmet må således ikke lade andre besvare de fremsendte spørgeskemaer, med mindre der specifikt bedes om det i den pågældende undersøgelse. Panelmedlemmet forpligter sig til at svare ærligt og oprigtigt på spørgsmålene (og anvende ”ved ikke/vil ikke oplyse”-funktionerne, såfremt man ikke kan eller ikke ønsker at besvare det enkelte spørgsmål).

Såfremt YouGov vurderer, at der ikke er svaret oprigtigt på spørgsmålene i skemaerne, eller såfremt kvaliteten/udfyldelsesgraden er mangelfuld, vil YouGov ekskludere besvarelsen fra undersøgelsen og påberåbe sig retten til at slette medlemmet fra panelet.

Ophavsret og gensidig fortrolighed
Fortroligheden er gensidig. Ligesom YouGov forpligter sig til at behandle alle panelmedlemmernes personlige data fortroligt, således skal panelmedlemmerne også behandle de undersøgelser, de modtager fra YouGov, fortroligt. YouGov har ophavsret på undersøgelsernes udformning og indhold, og panelmedlemmerne må derfor ikke kopiere eller viderebringe indholdet fra undersøgelserne (såsom tekst, billeder, video eller lyd) til tredjepart.

Inaktivtet
Såfremt panelmedlemmet ikke har gennemført en undersøgelser fra YouGov i mere end 12 måneder, vil panelmedlemmet automatisk blive slettet fra panelet. Herefter kan panelmedlemmet ikke længere få adgang til sin konto og eventuelt optjente point vil blive slettet.

Registrering af svar ved spørgeskemaundersøgelserne
Udover panelmedlemmernes stamoplysninger vil YouGov via panelmedlemmernes besvarelser komme i besiddelse af forskellige oplysninger om de enkelte medlemmer. Dette kan være oplysninger vedrørende panelmedlemmets rent private forhold, f.eks. oplysninger om politiske opfattelser, jf. i det hele lov om behandling af personoplysninger § 7, stk. 1, og §8.

Panelmedlemmerne samtykker i, at YouGov – med henblik på gennemførelsen af statistiske analyser – registrerer de svar, panelmedlemmerne måtte afgive til YouGov i forbindelse med undersøgelserne, herunder oplysninger om panelmedlemmernes rent private forhold i en database. Panelmedlemmerne er i den forbindelse opmærksomme på, at det enkelte panelmedlem altid har ret til at undlade at besvare et spørgeskema eller benytte sig af ”ved ikke/vil ikke oplyse”-svarmuligheden, i de tilfælde hvor en sådan forefindes.

Ethvert panelmedlem har ret til på begæring at blive oplyst om, hvilke oplysninger YouGov har registreret om vedkommende. Endvidere kan ethvert panelmedlem kræve, at eventuelt fejlagtige oplysninger bliver berigtiget.

Til nogle undersøgelser vil YouGov have brug for svar fra en bestemt målgruppe blandt panelmedlemmerne. Panelmedlemmerne samtykker i, at YouGov ved disse undersøgelser anvender de om panelmedlemmerne registrerede oplysninger til at udvælge deltagere inden for den specifikke målgruppe

Hvis der trods YouGov’s høje datasikkerhed skulle forekomme edb-virus i de fremsendte e-mails, accepterer panelmedlemmerne, at YouGov ikke har noget ansvar for eventuelle følger heraf, og at der således ikke vil kunne gøres noget krav gældende mod YouGov i den anledning.

Nyhedsbreve og informationer fra YouGov
YouGov udsender ligeledes med jævne mellemrum elektroniske nyhedsbreve til panelmedlemmerne med nyheder og andre former for information fra YouGov.

D. Pointoptjening og -anvendelse

Præmiering for besvarelse af spørgeskemaer
Hver gang et panelmedlem besvarer et spørgeskema via en invitation fra YouGov til den pågældende person, og inden YouGov har lukket af for yderligere besvarelser, modtager panelmedlemmet point. Pointantallet varierer fra gang til gang, men vil altid blive oplyst i forbindelse med undersøgelsens start. Normalt vil pointene gælde til alle de tre former for pointanvendelse, som YouGov pt. tilbyder, men i visse tilfælde vil pointene kun gælde til YouGov’s lotteri. Pointene vil kunne opspares på panelmedlemmets pointkonto og anvendes af panelmedlemmet, når dette ønskes.

YouGov tilbyder følgende 2 pointanvendelsesmuligheder:

Gavekort: Som panelmedlem hos YouGov kan du anvende dine point til at købe Luksus Gavekort fra Sendentanke.dk.

Læs mere om mulighederne med et Luksus Gavekort her

Har du spørgsmål til Sendentanke.dk?

Tlf: +45 70 22 47 00 (Man-fre: 10.00-12.00 - 13.00-15.00)

E-mail: info@sendentanke.dk

Panelmedlemmerne giver YouGov lov til at videregive oplysninger til Sendentanke.dk vedrørende panelmedlemmernes navne, postadresser og e-mailadresser. Dette sker alene med henblik på at muliggøre Sendentanke.dk’s indløsning af pointene.

YouWin: YouGov’s eget lotteri for panelmedlemmer. Læs mere om lotteriet her.

Trækningen af vindere foregår efter den årsplan, der findes på YouGov’s website, og trækningen foretages elektronisk og helt tilfældigt. Hvert point, der er registreret i den pågældende trækning, giver ét lod. YouGov kontakter vinderne direkte via e-mail. Vinderne har 16 dage, fra e-mailen er afsendt fra YouGov, til at gøre krav på sin præmie. Hvis YouGov ikke har hørt fra vinderen inden de 16 dage, vil retten til præmien bortfalde, og en ny vinder vil blive trukket. YouGov forbeholder sig rettet til at offentliggøre vindernes ”fornavn, efternavn, by og land” på YouGov’s website.

YouGov arbejder løbende på at forbedre pointanvendelsestilbuddene for panelmedlemmerne, og der kan derfor fra tid til anden forekomme ændringer.

Det enkelte panelmedlem kan kontrollere sin konto for opsparede point. De præmier og point, panelmedlemmet har optjent, vil aldrig kunne ombyttes til penge.

Præmierne/varerne vil normalt blive fremsendt til panelmedlemmets bopæl. Der gøres dog opmærksom på, at hvis disse skal sendes til en adresse uden for Norden, er ekstraomkostningerne for modtagerens egen regning. Der henvises i øvrigt til PartnerStores leveringsbetingelser.

Panelmedlemmerne er skattepligtige af de gaver, som de køber for deres point. Ligeledes er panelmedlemmerne skattepligtige af gevinster vundet i YouGov’s lotterier. Det er panelmedlemmernes eget ansvar at selvangive værdien af de modtagne gaver og gevinster på selvangivelsen, idet YouGov og Partnerstore ikke har indberetningspligt over for skattemyndighederne.

Hvis et panelmedlem udmelder sig af panelet af egen fri vilje, skal personen indløse sine point, inden udmeldingen finder sted, da pointene ellers vil gå tabt.

Hvis et panelmedlem slettes, kan den pågældende person ikke længere anvende sine eventuelt opsparede point. Der vil dog som nævnt andetsteds altid forekomme en tidsfrist på min. 14 dage, førend at YouGov sletter et panelmedlem.

Optjente point har ingen udløbsdato. Men hvis panelmedlemmet, på grund af 12 måneders inaktivitet i panelet, bliver slettet fra panelet, vil eventuelle optjente point også blive slettet. 

Henvisninger
For hvert nyt medlem, der tilmelder sig via dit henvisningslink og fuldfører mindst fem spørgeskemaer (eksklusive det indledende profilspørgeskema), modtager du 200 bonuspoint. Du modtager ingen bonuspoint for nye medlemmer, som ikke fuldfører mindst fem spørgeskemaer (eksklusive det indledende profilspørgeskema). Bonuspointene bliver krediteret din konto, når det nye medlem har fuldført det femte spørgeskema (eksklusive det indledende profilspørgeskema).

Når du henviser nye medlemmer, må du ikke udgive dig for eller påstå at repræsentere YouGov, og du må ikke forsøge at narre eller bedrage mulige medlemmer til at anvende dit henvisningslink til at tilmelde sig. Du accepterer at gøre det klart for de nye medlemmer, som du henviser, at de anvender et henvisningslink, og at du modtager bonuspoint for, at de fuldfører spørgeskemaer.

E. Afslutning

Lovvalg og værneting
Skulle der forekomme aftalemæssige uoverensstemmelser mellem et panelmedlem og YouGov, skal disse afgøres efter dansk ret. Retssager mod YouGov kan af et panelmedlem alene anlægges ved YouGov’s hjemting, som p.t. er Københavns Byret, subsidiært Østre Landsret. YouGov kan efter eget valg anlægge retssag mod et panelmedlem enten ved eget hjemting eller ved panelmedlemmets hjemting.

Ændring af nærværende vilkår
YouGov forbeholder sig ret til at ændre nærværende ”Vilkår og betingelser for deltagelse i YouGov Panelet”. Ændrede vilkår vil blive kommunikeret gennem YouGovs elektroniske nyhedsbrev. Ved ændring af væsentlig karakter såsom omlægning af muligheder for pointanvendelse vil dette blive kommunikeret mindst én måned før, at ændringen træder i kraft.

Alle henvendelser fra panelmedlemmer til YouGov skal ske via e-mail til: info@yougov.dk, da YouGov ikke har nogen telefonisk hotline.

Vilkår og betingelser for deltagelse i AdTest-panelet

Se også vilkår og betingelser for deltagelse i AdTest-panelet.